Dataskyddsdeklaration

 

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Personuppgifter utgör all data som kan användas för att identifiera dig personligen. Nedan följer mer information om dataskydd.

 

 1. Ansvariga parter

 

 1. Företag

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i Dataskyddsförordningen och andra nationella lagar om dataskydd i EU:s medlemsstater liksom annan lagstiftning om skydd av uppgifter är:

Galatea AB,
Gustavslundsvägen 133, 9 tr
167 51 Bromma
Telefon (+45) 020 - 21 24 00 | E-mail info@galatea.se

 

 1. b)  Dataskyddsombud

 

Galatea AB,
Gustavslundsvägen 133, 9 tr
167 51 Bromma
Telefon (+45) 020 - 21 24 00 | E-mail info@galatea.se

 

Ovannämnda person har utnämnts till Dataskyddsombud i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation (GDPR) för kontroll samt säkerställande av att Dataskyddsförordningen efterlevs.

 

 

 1. Rättslig grund för databehandling

 

Artikel 6.1 (a) i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) utgör den rättsliga grund på vilken vi inhämtar samtycke för behandling av personuppgifter. När det gäller bearbetningen av personuppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal där den berörda personen är part, till exempel i samband med leverans av varor eller tillhandahållande av en tjänst eller ömsesidiga tjänster, så utgör artikel 6.1 (b) i EU:s förordning om behandling av personuppgifter (GDPR)  den rättsliga grunden. Samma gäller för den behandling av uppgifter som krävs för att genomföra förberedande åtgärder inför ett avtal, till exempel, vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. I den mån det krävs en behandling av personuppgifter för att vårt företag ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse såsom en beskattningsskyldighet ska aktuell databehandling utföras i enlighet med artikel 6.1 (c) i Dataskyddsförordningen (GDPR). I sista hand ska behandlingen av personuppgifter regleras av vad som framgår av artikel 6.1 (f) i Dataskyddsförordningen. Samma rättsliga norm, vilken inte omfattas av ovanstående rättsliga föreskrifter, är tillämplig på den databehandling som krävs för att skydda vårt företags eller tredje parts berättigade intressen, under förutsättning att den berörda partens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte har företräde.

 

 

 1. Datainsamling och databehandling på vår webbplats

 

 1. Cookies

Galatea AB:s webbplats använder sig till viss del av cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Cookies gör det vi har att erbjuda mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som, med hjälp av en webbläsare, deponeras på en dator och lagras där.

 

De flesta cookies vi använder är så kallade “sessionscookies”. De raderas automatiskt när du  lämnar vår webbplats. Andra cookies förblir lagrade på din terminal tills du tar bort dem.  Dessa cookies tillåter oss att känna igen dig nästa gång du besöker vår webbplats.

 

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om när cookies är aktiverade och kan tillåta cookies endast i enskilda eller vissa fall eller automatiskt blockera eller radera cookies när webbläsaren stängs av. En inaktivering av cookies kan påverka funktionaliteten på vår webbplats.

 

Cookies som krävs för elektronisk kommunikation eller tillhandahållandet av specifika användarfunktioner (t.ex. varukorgsfunktionen) lagras i enlighet med artikel 6.1 (f) Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatörer har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla tjänster på ett optimalt sätt utan tekniska fel.  I den mån andra cookies lagras (t.ex. cookies för analys av ditt surfbeteende), behandlas separat i enlighet med vad som anges i denna Dataskyddsdeklaration.

 

Du kan när som helst, av skäl som anför sig till din specifika situation och som talar emot en databehandling, göra invändningar mot en behandling av dina personuppgifter. Ett

e-postmeddelande till Dataskyddsombudet är allt som behövs.

 

 1. b)  Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare kommunicerar med oss automatiskt. Informationen omfattar:

 • Webbläsartyp/version
 • Operativsystem som används
 • Referreringsadress (den tidigare besökta sidan)
 • Värdnamn på åtkomstdator
 • Tid för serverns begäran
 • IP-adress

Ovanstående data sammanslås aldrig med andra datakällor.

De personuppgifter som samlas och lagras i loggfilerna behandlas i enlighet med artikel 6.1 (f) Dataskyddsförordningen. Denna godkännandestatus tillåter behandling av personuppgifter inom ramen för vad som utgör ett “legitimt intresse” för Personuppgiftsansvarig, förutsatt att dina grundläggande rättigheter, friheter eller intressen inte har företräde. Vårt legitima intresse består av enklare administration och möjligheten att identifiera och spåra intrång (hacking). Du kan när som helst, av skäl som anför sig till din specifika situation och som talar emot en databehandling, göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter. Ett e-postmeddelande till Dataskyddsombudet är allt som behövs.

 

 

 1. c)  Kontaktformulär

När du förser oss med personuppgifter via vårt nätbaserade kontaktformulär kommer de uppgifter som erhålls att behandlas i syfte att besvara gjord förfrågan och eventuellt andra medföljande frågor. Så snart din förfrågan och eventuellt medföljande frågor har besvarats, kommer de uppgifter som erhållits att raderas med omedelbar verkan, dock senast inom 18 månader efter din senaste aktiva kontakt med oss. Uppgifter som lämnas inom ramen för vår ärendehantering och kundkontakt behandlas i enlighet med artikel 6.1 (a) Dataskyddsförordningen. Detta godkännande tillåter behandling av de personuppgifter som vi erhåller inom ramen för vårt avtal med dig och är en förutsättning för att din förfrågan ska kunna besvaras. De personuppgifter som erhålls kommer även att behandlas i enlighet med artikel 6.1 (f) Dataskyddsförordningen.

 

 

 

Vårt legitima intresse ligger i behandlingen av denna kontakt. Du kan när som helst, av skäl som anför sig till din specifika situation och som talar emot en databehandling, göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter. Ett e-postmeddelande till Dataskyddsombudet är allt som behövs.

 

 1. d)  Plugins och verktyg

Denna webbplats använder sig av karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

För att kunna använda Google Maps funktioner måste din IP-adress sparas. Informationen överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget som helst inflytande på en sådan dataöverföring.

 

Användningen av Google Maps omfattas av intresset för en attraktiv representation av våra onlinetjänster och för att göra det enkelt att hitta platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f Dataskyddsförordningen.

 

 1. e)  SSL- och TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL-eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adresslinjen i webbläsaren växlar från ”http: //” till ”https: //” och på låssymbolen i din webbläsarrad. När en SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de uppgifter som du skickar till oss läsas av tredje part.

 

 1. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig kommer endast att behandla och lagra dina personuppgifter under den period som krävs för att uppnå syftet med en sådan lagring eller i enlighet med de europeiska direktiv och föreskrifter eller andra av lagstiftande myndigheter utfärdade lagar eller förordningar vars tillämpning är obligatorisk för personuppgiftsansvarig. Om syftet med lagringen upphör att gälla eller om den lagringsperiod som föreskrivs i EU-direktiven eller av andra lagstiftande myndigheter löper ut kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med gällande lagar.

 

 1. Den berörda personens rättigheter

 

 1. Rättigheter i förhållande till personuppgiftsansvarig

Du har rätt att efter ansökan få gratis besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur dessa används. Du har dessutom rätt till rättelse och radering av felaktiga uppgifter samt en begränsad behandling eller radering av personuppgifter som antingen har behandlats eller lagrats på ett felaktigt sätt eller under en alltför lång tid (under förutsättning att nämnda rättigheter inte förhindras av en lagstadgad skyldighet att lagra personuppgifter eller att andra särskilda förhindrande skäl föreligger i enlighet med artikel 17.3 Dataskyddsförordningen). Vidare har du rätt att få dina personuppgifter överförda till ett användbart elektroniskt format (rätt till uppgiftsportabilitet).

 

För att utöva ovanstående rättigheter, sänd ett e-postmeddelande till:

info@galatea.se 

 

 1. b)  Rätt att klaga till lämplig tillsynsmyndighet

Vid en eventuell överträdelse av gällande lagar om dataskydd har berörd person rätt att framföra klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet. Ansvarig tillsynsmyndighet för efterlevnaden av gällande dataskyddslagstiftning är det regionala dataskyddsombudet i den Förbundsstat där vårt företag har sitt registrerade säte. Ansvarig tillsynsmyndighet för Galatea AB,
Gustavslundsvägen 133, 9 tr
167 51 Bromma
Telefon (+45) 020 - 21 24 00 | E-mail info@galatea.se